Europejski Lider Odszkodowań

Polityka prywatności


INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ

EUROPEJSKI LIDER ODSZKODOWAŃ Sp. z o.o.

CZYM JEST RODO ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO zwane też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. W tej chwili w Polsce brak jeszcze opublikowanych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, zachęcamy jednak do śledzenia tematu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” pragniemy poinformować, że:

1.       Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejski Lider Odszkodowań (dalej ELO) Sp. z o. o. z siedzibą  w Gnieźnie (62-200), ul. Gdańska 112/8.

Kontakt z ELO możliwy jest: 

•       pod numerem 502 292 222

•       poprzez pocztę elektroniczną : biuro@eloodszkodowania.pl 

•       listownie – na adres korespondencyjny ELO: Europejski Lider Odszkodowań  Sp. z o. o. ul. Gdańska 112/8, 62-200 Gniezno.                                                                                                                                                               

 

2.       W jakim celu ELO przetwarza dane osobowe

ELO może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

•       prowadzenia postępowania likwidacyjnego , uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia oraz prowadzenie postępowania sądowego, którego przedmiotem jest żądanie zapłaty należnego Państwu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

•       uzyskiwania dokumentów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia szkody lub sporządzenia pozwu o zapłatę przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu do wypłaty na Państwa rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym występowania do podmiotów leczniczych (jak szpitale, praktyki lekarskie), właściwej jednostki policji, celem wydania dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy szkodowej.

•       realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. ELO będzie przetwarzał dane  w okresie realizacji umowy,

•       archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości  w okresie wynikającym z tych przepisów,

•       dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ELO, 

•       wypełnienia obowiązków prawnych związanych z płaceniem podatków (w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych,

•       marketingu bezpośredniego produktów i usług ELO w trakcie obowiązywania Umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes ELO, o ile nie zgłosili Państwo sprzeciwu w tym zakresie, marketingu bezpośredniego produktów i usług ELO w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy lub po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu, a także marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z ELO w oparciu o Państwa zgodę do czasu jej odwołania. Komunikacja prowadzona z wykorzystaniem telefonu lub środków komunikacji elektronicznej będzie realizowana w oparciu o udzieloną zgodę do czasu jej odwołania.

•       podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes ELO. Dane będą przetwarzane przez ELO do momentu przedawnienia roszczeń, 

•       rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes ELO do momentu przedawnienia roszczeń,

 

3.       Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z ELO, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ELO. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez ELO usług na Pani/Pana rzecz. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

4.       Udostępnienie danych osobowych

ELO może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, , a także innym podmiotom w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ELO takim jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne, biura rachunkowe, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ELO i na jego zlecenie.  Państwa dane osobowe mogą być przekazane biegłym sądowym, lekarzom orzecznikom działającym na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych, firmom, które zajmują się szacowaniem szkód a które współpracują z ELO. Przekazanie Państwa danych następować również będzie podmiotowi odpowiedzialnemu za wypłaty na Państwa rzecz należnego Państwu odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym również właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej (przesyłka listowna polecona), zgodnie z przepisami Prawa pocztowego. ELO nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

 

 

5.       Okres przechowywania danych osobowych

ELO będzie przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu ELO. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach  przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.

 

6.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

7.       Prawa osób, których dane przetwarza ELO

 

W związku z przetwarzaniem przez ELO Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

•       prawo dostępu do danych osobowych,

•       prawo do sprostowania danych osobowych,

•       prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

•       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•       prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

•       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

•       prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ELO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

•       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby ELO lub przesłać wniosek na adres ELO listownie lub drogą elektroniczną.

CZY ELO CHRONI PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich ELO przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla ELO.

ELO wdrożył i wdraża adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient –ELO objęte są także tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z którą - ELO, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem ELO wykonuje czynności, są obowiązane zachować informacje w tajemnicy.

 

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!