--
Europejski Lider Odszkodowań

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Mimo że liczba wypadków w gospodarstwach rolnych w Polsce maleje z roku na rok, to wciąż jest dość wysoka. Każdego roku zgłoszonych zostaje nawet kilkanaście tysięcy wypadków rolniczych o różnych skutkach. Według Kasy Rolnniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku zgłoszonych zostało 10974 wypadków w tym 35 śmiertelnych. Najwięcej jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy wypłacono po upadkach (47,2%), ale często dochodziło również do zdarzeń z udziałem ruchomych części maszyn i urządzeń czy zwierząt (12% każda z dwóch podanych kategorii).

Ze względu na stosowanie specjalistycznych maszyn, zwierząt i nierzadko zaniedbania BHP, wypadki w gospodarstwach rolnych są bardzo niebezpieczne. Mogą być to na przykład:

 • urazy kończyn,

 • poparzenia,

 • ugryzienia,

 • potrącenia,

 • zatrucia.

Odpowiednie ubezpieczenie ma za zadanie zapewnić, że w razie takich zdarzeń rolnik lub jego rodzina otrzyma finansową rekompensatę strat zdrowotnych. Rolnicy, tak jak kierowcy, zobowiązani są więc do opłacania OC, czyli polisy odpowiedzialności cywilnej, która w razie wypadku służy pokryciu kosztów napraw wyrządzonych szkód. Świadczenia po wypadkach na terenie gospodarstwa pokrywa ubezpieczenie rolnika.

Niestety dochodzenie odszkodowań za wypadek w rolnictwie to długi i żmudny proces, który często wymaga nie tylko cierpliwości, ale i profesjonalnej wiedzy. Ubieganie się o świadczenia może także być przeszkodą na drodze do rekonwalescencji po długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. Warto w tej sytuacji uzyskać pomoc fachowców. W ELO dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci otrzymali niezbędne środki finansowe. Dotychczas wygraliśmy aż 100% spraw w postępowaniu cywilnym!

Definicja wypadku przy pracy rolniczej

O wypadki w gospodarstwie rolnym nietrudno – wystarczy chwila nieuwagi i można wyrządzić szkody. Chociaż z definicją wypadku kojarzą się zazwyczaj zdarzenia komunikacyjne, nie należy zapominać o wypadkach przy pracy, na przykład w gospodarstwie. Definicja wypadku przy pracy znajduje się w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

„Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.

Aby zdarzenie było zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, koniecznie musi spełniać wszystkie podane powyżej kryteria.

Nieco inaczej wygląda natomiast definicja wypadku przy pracy rolniczej. Według art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników wypadek przy pracy rolniczej to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub

 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub

 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub

 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej”.

W przeciwieństwie do definicji wypadku przy pracy, tylko jeden z powyższych warunków musi zostać spełniony, aby poszkodowany mógł ubiegać się o uzyskanie ubezpieczenia. Pamiętaj jednak o zgłoszeniu zdarzenia bez zbędnej zwłoki, ponieważ po 6 miesiącach roszczenia ulegają przedawnieniu.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Świadczenia za krótko- lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu wypłaca ubezpieczyciel, na przykład KRUS. Odszkodowania za wypadek w rolnictwie są uzależnione zatem od doznanego urazu. Ich wysokość określa się proporcjonalnie do procentowych obrażeń.

Przed złożeniem wniosku warto jednak znać prawną definicję stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zawarte w art. 13 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Stały uszczerbek na zdrowiu to „naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy”. Natomiast za długotrwały uznaje się „takie naruszenie sprawności organizmu wskutek doznanego wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej choroby zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie”.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

Po wypadku w gospodarstwie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca jednorazowe odszkodowania zarówno ubezpieczonemu, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jak i jego rodzinie, jeśli ubezpieczony zmarł wskutek wypadku albo rolniczej choroby zawodowej.

Wypadkowi może jednak ulec nie tylko rolnik, ale również osoba pomagająca mu między innymi przy zbiorach, usuwaniu zbędnych części roślin, sortowaniu, transporcie czy ich sprzedaży. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje więc pracownikom sezonowym, a nawet osobom świadczącym pomoc sąsiedzką, na przykład przy naprawie maszyn.

Bardzo ważnym kryterium w dochodzeniu odszkodowań za wypadek w rolnictwie jest nieumyślność w spowodowaniu urazów. Rażące niedbalstwo albo wola wyrządzenia krzywdy wyłącza możliwość uzyskania świadczeń. Podobnie w przypadku, kiedy ubezpieczony przebywał pod wpływem środków odurzających, jak alkohol czy narkotyki.

Wysokość odszkodowania za wypadek w rolnictwie

Jednorazowe odszkodowania z wypadku przy pracy rolniczej wypłaca najczęściej KRUS. Odszkodowania te mają ściśle określoną wysokość:

 1. 809 zł – za procent urazu doznanego podczas pracy rolniczej albo choroby zawodowej wynikającej z pracy w gospodarstwie,

 2. 16.180 zł – za orzeczenie o niezdolności do samodzielnego życia ze względu na zaawansowany wypadek rolniczy lub chorobę zawodową,

 3. 80.900 zł – za wypadek śmiertelny, jeśli świadczenie uzyskuje małżonek czy dziecko ofiary. Jest dodatkowo zwiększane o 16.180 zł na każdego kolejnego uprawnionego, zwłaszcza w sytuacji, gdy o odszkodowanie stara się jednocześnie małżonek i dzieci lub tylko dzieci,

 4. 40.450 zł – za wypadek śmiertelny, jeśli odszkodowanie może otrzymać inny członek rodziny niż małżonek albo dziecko (również 16.180 zł dodawane jest na kolejne osoby uprawnione do odebrania świadczenia),

 5. 16.180 zł – za wypadek śmiertelny, jeżeli oprócz małżonka i dzieci zmarłego o odszkodowanie starają się także inni członkowie rodziny. Ta kwota należy się każdemu z nich niezależnie od wysokości świadczenia dla małżonka czy dzieci.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie za inne szkody

Najczęściej świadczenia w rolnictwie przyznawane są za wypadki w gospodarstwie, warto jednak wiedzieć, że ich podstawą równie dobrze mogą być:

 • susze,

 • pożary,

 • huragany,

 • szkody wywołane przez dzikie zwierzęta,

 • szkody wywołane przez osoby trzecie.

Szkody wywołane anomaliami pogodowymi, na przykład gradem, warto jak najszybciej zgłosić ubezpieczycielowi i dodatkowo wykonać dokumentację fotograficzną. Dzięki temu firma ubezpieczeniowa może dokonać stosownych oględzin i oszacować straty, co stanowi podstawę kwoty odszkodowania za szkody rolnicze. Natomiast zniszczenie upraw na polu zgłoś do najbliższego Nadleśnictwa, gdzie przewodniczący, sekretarz koła łowieckiego oraz poszkodowany sporządzają protokół szkód. Dzięki niemu możesz otrzymać zwrot wartości zniszczonych upraw albo materiał siewny.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie ma na celu pokrycie wyrządzonych szkód, a także pomoc w ewentualnym leczeniu poszkodowanego. Przed jego uzyskaniem należy jednak przejść długi proces decyzyjny, który możesz nieco przyspieszyć. Jak najszybciej po zdarzeniu udokumentuj szkody, na przykład przy pomocy aparatu w smartfonie. Wskaż też świadków wypadku oraz do wniosku dołącz pełną dokumentację leczenia. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie za wypadek rolniczy to wypełniony formularz KRUS SR-23.

Europejski Lider Odszkodowań oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowań za wypadek w rolnictwie i nie tylko. Z każdym klientem od momentu nawiązania kontaktu do otrzymania świadczeń współpracuje jeden zaufany doradca – dzięki temu jesteśmy w stanie osobiście podejść do każdej sprawy i dokładnie poznać okoliczności wypadku. Mecenas przeprowadzi Cię przez cały proces oraz na bieżąco poinformuje o jego przebiegu. Posiadamy również dział medyczny, aby potwierdzić skutki wypadku, a także uzupełnić luki w dokumentacji.

Negocjacje z ubezpieczycielem

Według ogólnych przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umów ubezpieczeniowych wypłata świadczeń powinna nastąpić w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Bardzo często jednak pomiędzy poszkodowanym rolnikiem a ubezpieczycielem dochodzi do sporów ze względu na odmowę wypłacenia odszkodowania albo jego zaniżoną kwotę. Przyczyn konfliktów należy doszukiwać się w umowach ubezpieczeniowych, a także szczegółach danej sprawy, dlatego podstawowe kroki w ELO to zapoznanie się z umową oraz problemem klienta.

Pomoc specjalistów jest niezbędna, ponieważ czasami ubezpieczenie dotyczy jedynie powstałych szkód, a nie szkód wraz z nakładem czasu, pracy i środków finansowych na uprawę. W innych przypadkach nie podlegają one pełnej rekompensacie, na przykład w zależności od etapu wzrostu roślin zniszczonych gradobiciem. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu poniesionych strat był skuteczny, a świadczenia możliwie wysokie. Walczymy o rekompensatę za długotrwały trud, jaki rolnicy wkładają w swoją pracę.

Po odmownej decyzji ubezpieczyciela albo w przypadku propozycji zaniżonego odszkodowania pokrzywdzony zawsze może złożyć ich odwołanie. Prawnicy z naszej firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu różnego rodzaju świadczeń, dlatego doskonale wiedzą, jak skutecznie podejść do tego problemu. W piśmie należy zawrzeć wszystkie argumenty techniczne oraz prawne, a także wycenę szkód przez niezależnego rzeczoznawcę, aby uzasadnić wymaganą kwotę i wykazać błędy w szacowaniu ubezpieczyciela.

Europejski Lider Odszkodowań – skuteczna pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań rolniczych

Chociaż Europejski Lider Odszkodowań najczęściej ma do czynienia z dochodzeniem odszkodowań za wypadki komunikacyjne, często pomagamy również domagających się swoich praw rolnikom. ELO wspiera jednak nie tylko poszkodowanych w wypadkach rolniczych, ale także osoby, które nie są pewne należnego świadczenia. Oferujemy bezpłatną weryfikację sprawy – skontaktuj się z nami, a niezależnie od etapu procesu, uzyskasz fachową poradę.

Mimo że walka o wysokie odszkodowania jest czasem długa, warto ją podjąć. Z pomocą ELO wielu rolników uzyskało już potrzebne środki na powrót do zdrowia oraz odbudowę zniszczonych upraw. Osoby starające się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie zapraszamy do kontaktu – przeprowadzimy bezpłatną weryfikację sprawy. Przekonaj się, jak walczymy i wygrywamy dla Ciebie!

Podsumowanie

Niekiedy poszkodowani decydują się sami występować o należne roszczenia, najczęściej jednak zdecydowanie na tym tracą. Często poprawianie spraw po klientach nie jest już możliwe, ponieważ sami wyczerpują maksymalnie dwie opcje odwołań, a nam pozostaje jedynie postępowanie sądowe cywilne - na co nierzadko się nie decydujemy ze względu na niezbyt obszerną dokumentację. Firma odzyskuje dla Ciebie najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz inne środki i sama zarabia na swoją prowizję ze sprawy. Wówczas klient jest bezpieczny, a odpowiedzialność uzyskania odpowiednich roszczeń jest po naszej stronie.

 

Źródła:

Prosimy o kontakt


Zadzwoń do nas i opisz swój przypadek

Biuro
502 292 222
E-mail
Facebook
Wyślij do nas pytanie


Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Kod z obrazka
Treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej informacji w Polityka prywatności
ELO to gwarancja uczciwości
ELO nie pobiera od ciebie żadnych opłat wstępnych a jedynie prowizję po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Nie płacisz nam nic,
dopóki nie wygramy

Strzałka

Walczymy o sprawiedliwość dla Ciebie!