Europejski Lider Odszkodowań

WYPADEK W DRODZE DO LUB Z PRACY

Wypadek do którego doszło podczas drogi do / z pracy nie uprawnia do odszkodowania z ZUSu. Daje jednak możliwość do uzyskania do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru składek licząc od pierwszego dnia ubezpieczenia. Takie zdarzenie musi jednak spełniać kryteria uznania za wypadek na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS (art. 3 pkt 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 645).

1.      U S T A W A

Zgodnie z art. 57b ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1270 ze zm.) za wypadek w drodze do lub z pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane PRZYCZYNĄ ZEWNĘTRZNĄ, które wystąpiło w drodze z lub do miejsca wykonywania zatrudnienia czy też innej działalności, z tytułu której posiadamy ubezpieczenie rentowe. Generalnie i o ile droga ta BYŁA NAJKRÓTSZA i NIE ZOSTAŁA PRZERWANA.

2.     R O D Z A J    Z D A R Z E N I A

Zdarzenie NAGŁE oznacza, że pozostawało poza wolą i świadomością pracownika (ofiary wypadku), np.: potrącenie, wypadek samochodowy, upadek itd.

3.     D R  O G A

DROGA zaczyna się w momencie przekroczenia drzwi domu, a więc klatka schodowa w bloku będzie już drogą do pracy, a kończy się wraz z przekroczeniem bram zakładu pracy. Droga powinna być najkrótsza i nieprzerwana jednak z punktu widzenia prawa droga do pracy mogła być także najwygodniejszą, na przykład ze względów komunikacyjnych, albo zostać przerwana jeśli było to życiowo uzasadnione i nie przekraczało granic potrzeby.

W odniesieniu do miejsca wyjścia do pracy nie musi się ono zaczynać czy kończyć w miejscu zamieszkania. Może to być także:

– miejsce wykonywania innej pracy stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego

– miejsce zwykłego wykonywania zadań służbowych lub społecznych

– miejsce spożywania posiłków

– miejsce odbywania nauki

  1. Z A S I Ł E K      C H O R O B O W Y

Poszkodowanemu w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy, jeśli stał się niezdolny do pracy, ma prawo do PEŁNEGO WYNAGRODZENIA przez okres 215 dni, w tym czasie przez pierwsze 33 dni pracodawca wypłaca pełne wynagrodzenie, zgodne z umową, przez kolejne 182 dni wypłaca ZUS.

  1. Ś W I A D C Z E N I E    R E H A B I L I T A C Y J N E

W przypadku dalszej niezdolności do pracy (okres kolejnych 12 miesięcy) ZUS wypłaca ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, o ile lekarz orzecznik z ZUSu uzna, że taka niezdolność wciąż trwa.

Z czego:

– pierwsze 3 miesiące: tj. 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

– kolejne 9 miesięcy: tj. 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  1. R E N T A

W skutek dalszej niezdolności pozostaje RENTA Z ZUSu, oczywiście po przejściu komisji lekarskiej ZUS.

  1. O D S Z  K O D O W A N I E     Z    ZUS

PRACOWNIKOWI W SKUTEK WYPADKU W PRACY PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ ODSZKODOWANIE Z ZUS, JEDNAK PRZEPISY NIE PRZEWIDUJĄ TAKIEGO ODSZKODOWANIA W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM W DRODZE DO LUB Z PRACY.

  1. O D S Z K O D O W A N I E    I N N E

Zdarza się jednak, że pracownicy posiadają ubezpieczenia grupowe, które często w swoich OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) zawierają odszkodowanie za wypadek w drodze z lub  w pracy. Zapytaj swojego pracodawcę! A jeżeli doszło do wypadku komunikacyjnego czy poślizgnięcia na nierównej/śliskiej nawierzchni ubezpieczyciel sprawcy (samochodu lub zarządca drogi) zobowiązani są do wypłaty odszkodowania w tej przedmiotowej sprawie. Jednakże we wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach poszkodowanemu, mimo przysługujących mu roszczeń, odmawia się wypłaty należnego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zatem zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy bezpłatnie pomogą zweryfikować czy Państwa sprawa nadaje się do prowadzenia.

Telefon: 502-292-222 lub 796-326-426.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.