Europejski Lider Odszkodowań

WYPADEK W PRACY ZUS A PRACODAWCA

WYPADEK W PRACY

Poszkodowany w wypadku przy pracy ma prawo wystąpić przeciwko pracodawcy o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku (jeśli wina leży po stronie pracodawcy, jednak w pierwszej kolejności powinien wystąpić do ZUS).

Kierunek roszczeń

Pracownikowi, który z tytułu wypadku w pracy doznał uszczerbku na zdrowiu może przysługiwać tzw. jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1205), a także z OC pracodawcy, lub cywilnie jeśli wina nie była po stronie poszkodowanego.

Kancelaria występująca z powództwem o zadośćuczynienie czy odszkodowanie, nie może w postępowaniu sądowym powołać się tylko na sam fakt wypadku w pracy, winy pracodawcy i protokołu BHP.

Musi tym samym wykazać odpowiedzialność odszkodowawczą:

– ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego,

– poniesioną szkodę, oraz

– związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody.

Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego jest możliwe dopiero po zakończeniu postępowania przed organem rentowym (ZUS) i przyznaniu jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy, wynikającego z ustawy wypadkowej.

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z ZUS

Wysokość odszkodowania z ZUS jest ustalana i badana (komisja lekarska) przez ZUS i to również ZUS wypłaca to odszkodowanie, jeśli przysługuje.

Zgodnie z  wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 21 czerwca 2016 r. (VI Pa 27/16) odszkodowanie wypadkowe ma na celu nie tylko pokrycie krzywdy doznanej przez poszkodowanego, a także pokrycie szkód materialnych.

ODSZKODOWANIE OD PRACODAWCY:

Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy jest odpowiedzialnością odrębną od odpowiedzialności ZUS z ustawy wypadkowej. Ma charakter odszkodowawczy i pełni funkcję kompensacyjną. Jest to uzupełnienie roszczenia z ZUS. Poszkodowanemu pracownikowi przysługują zatem obydwa roszczenia.

W oparciu o regulacje kodeksu cywilnego, a dokładnie na podstawie art. 415, art. 435, art. 444 i art. 445 k.c., pracownik może wystąpić również przeciwko pracodawcy o zadośćuczynienie i odszkodowanie tytułem wypadku przy pracy.

Z art. 415 wynika, że:

 kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Z art. 435 wynika, że:

prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Z art. 444 k.c. wynika, że:

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na wyraźny wniosek poszkodowanego, sprawca, który jest zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą- także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu tzw. Przekwalifikowanie zawodowe.

Z art. 445 § 1 k.c. wynika że:

w wypadkach przewidzianych w powyższych artykułach sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

EUROPEJSKI LIDER ODSZKODOWAŃ SP. Z O. O. POMOŻE CI WYSTĄPIĆ Z WŁAŚCIWYM, SPRECYZOWANYM ROSZCZENIEM PRZECIWKO PRACODAWCY. pRZEDAWNIENIE: PO 3 LATACH.

TEL. 502-292-222

www.eloodszkodowania.pl?

inspiracja : rp.pl

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.