Europejski Lider Odszkodowań

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania?

Pieniądze z tytułu odszkodowania oraz zadośćuczynienia powinny pomóc uporać się z konsekwencjami zdrowotnymi czy materialnymi zdarzenia – nie może być tak, że zamiast o sobie i o swoim zdrowiu myślisz o długach i pożyczkach. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe dążą to tego, aby nie wypłacić świadczeń i obniżyć ich wysokość. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania? Sprawdź!

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

W świetle przepisów polskiego prawa, Art. 817. § 1. Kodeksu cywilnego, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane spełnić świadczenie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. Ustawodawca przewiduje jednak także możliwość przedłużenia terminu na wywiązanie się z umowy. Zgodnie z Art. 817. § 2. Kc, jeżeli w okresie 30 dni wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności bądź wysokości świadczenia nie jest możliwe, to zakład ubezpieczeń ma więcej czasu. W takim razie do wypłaty odszkodowania powinno dojść w ciągu 14 dni od dnia, w którym – przy zachowaniu należytej staranności – te okoliczności były już do określenia możliwe. Czyli w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody lub 14 dni od wyjaśnienia okoliczności ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci pieniądze albo dostarczyć decyzję odmowną1.

Jednakowe regulacje zostały zebrane w Art. 14. Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jednak jeszcze je doprecyzowano – ten termin 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności nie może przypadać później niż do 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jedynym wyjątkiem jest toczące się w sprawie postępowanie karne lub cywilne, które do wyjaśnienia tych okoliczności lub ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zmierza2.

Co ubezpieczyciel powinien zrobić w przypadku opóźnienia wypłaty świadczenia?

Oba akty prawne zobowiązują ubezpieczyciela do wypłacenia w terminie do 30 dni od zgłoszenia roszczenia bezspornej części świadczenia, czyli oczywistej – wynikającej np. wprost z przepisów umowy – kwoty odszkodowania.

Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, to w tym pierwotnym terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie powinien poinformować o przyczynie, dla której nie może zaspokoić roszczeń, i o przypuszczalnym terminie, w którym zajmie ostateczną decyzję.

Umowa ubezpieczenia lub OWU – ogólne warunki ubezpieczenia – mogą natomiast zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż przepisy prawne. Warto więc je zweryfikować i rozliczać z nich ubezpieczyciela.

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania w całości bądź w tej wysokości, jaką określiłeś/-aś w roszczeniu, musi Cię – z zachowaniem powyższych terminów – o tym pisemnie powiadomić, a w piśmie uzasadnić swoją decyzję, czyli ściśle wskazać przyczyny odmowy wiarygodności okolicznościom dowodowym, które przedstawiasz.

Kiedy może Cię spotkać odmowa wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel ma prawo odmowy wypłaty odszkodowania w kilku sytuacjach. Dzieje się tak wówczas, gdy danego zdarzenia nie obejmuje umowa bądź mamy do czynienia z karencją lub wyłączeniem odpowiedzialności, czyli ustalonym okresem lub okolicznościami, w których TU nie ponosi odpowiedzialności. Innymi słowy, jeśli karencja umowy w przypadku zachorowania na nowotwór wynosi od dnia jej podpisania 6 miesięcy, a zachorujesz wcześniej, możesz nie otrzymać świadczenia. Gdy ubezpieczyciel zastrzega, że nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie i w wyniku niedbalstwa, może odmówić wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu, jeśli zostawiłeś/-aś kluczyki do niego w łatwo dostępnym miejscu.

Wyłączenia odpowiedzialności w kwestii obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy reguluje prawo – i tak w myśl Art. 38. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada m.in. za szkody w mieniu posiadacza pojazdu, które wyrządził kierujący, czy w bagażach przewożonych za opłatą.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania?

Jeżeli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, zachęcamy przede wszystkim do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą ELO – Twoje problemy przejmie i rozwiąże doświadczony adwokat, wykorzystując wszystkie możliwe instrumenty prawne. Zawsze staramy się uzyskać odszkodowanie polubownie, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, wstąpimy na drogę sądową – reprezentując Cię w trakcie całego postępowania. Najczęściej wykorzystywane instrumenty do walki ze zwłoką ubezpieczyciela to:

  • wystosowanie pisma ponaglającego, wezwania do wypłaty odszkodowania wraz z powstałymi odsetkami,
  • wystosowanie skargi do Rzecznika Finansowego (to urząd państwowy, którego zadaniem jest chronić klientów branży finansowej, rozwiązywać spory pozasądowo, a jego opinia zdecydowanie przydaje się w sądzie),
  • powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Co zrobić, gdy kwota świadczenia jest za niska?

W pierwszym kroku od decyzji ubezpieczyciela należy się odwołać: na reklamację masz trzy lata, a towarzystwo musi ją rozpatrzyć w ciągu 30 dni lub 60 dni, jeżeli sprawa wymaga dokładniejszej analizy. Podobnie jak w przypadku zwłoki TU w wypłacie odszkodowania możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego i dalej skierować sprawę do sądu w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jeżeli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania –w ogóle lub w tej wysokości, którą określiłeś/-aś we wniosku – również Ci pomożemy. Zakład ubezpieczeń zwykle dąży do uniknięcia odpowiedzialności lub maksymalnego obniżenia świadczenia, bo w ten sposób zarabia. Nie wolno się na to godzić. Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie mogą być sposobem na wzbogacenie się, lecz powinny pokryć konsekwencje szkody w całości, zrekompensować straty na majątku, zdrowiu i krzywdy w postaci bólu i cierpienia psychicznego. Dlatego nie uznajemy półśrodków – walczymy również o zwrot wszelkich kosztów koniecznych do poniesienia w związku z danym zdarzeniem, np. przekwalifikowania się czy też dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej.

Pracujemy, aby pomagać. Wygraliśmy 100% spraw cywilnych, negocjując dla naszych Klientów nawet siedmiocyfrowe kwoty – sprawdź zakładkę Sukcesy i skontaktuj się z nami, a wywalczymy dla Ciebie sprawiedliwość.

FAQ:

W jakim terminie ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie?

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie lub wystosować decyzję odmowną w terminie do 30 dni od zgłoszenia szkody lub 14 dni od dnia, w którym możliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do podjęcia decyzji – nie może to jednak trwać dłużej niż 90 dni od dnia zgłoszenia roszczeń.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania?

Warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej: wsparcia doświadczonych w takich sprawach prawników. Można wystosować pismo ponaglające, złożyć skargę do Rzecznika Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego, a gdy to na niewiele się zda – złożyć przeciwko ubezpieczycielowi pozew w sądzie.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, należy złożyć reklamację, czyli odwołać się od decyzji. W sporze pomoże kancelaria odszkodowawcza oraz rzecznik finansowy. Gdy sprawy nie da się załatwić polubownie, wypłata odszkodowania może z powodzeniem zostać wywalczona w sądzie.


  1. Art. 817 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf (dostęp 23.1.2023) 
  2. Art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf (dostęp 23.1.2023) 

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.