Europejski Lider Odszkodowań

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE Z UBEZPIECZENIA OC ROLNIKA

Praca na gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma zagrożeniami. Jakie możliwości posiada poszkodowany rolnik w wypadku w gospodarstwie rolnym? Może się starać o odszkodowanie z ubezpieczenia OC?

Osoba posiadająca swoje prywatne gospodarstwo rolne zobowiązana jest zgodnie z:

„Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów rolnych” Minimalne sumy gwarancyjne wynoszą 5 000 0000 euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 000 0000 w przypadku szkód majątkowych.

Jakie odszkodowania wypłacane są z ubezpieczenia OC rolnika?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika, jest gwarancją która zapewnia rekompensatę w postaci odszkodowania osobom, które poniosły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego a także jest to ubezpieczenie które, chroni osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, jednocześnie chroniąc interesy rolnika, gdyż w razie zaistnienia wypadku w jego gospodarstwie, to ubezpieczyciel, a nie sam rolnik zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną wszystkich osób trzecich pracujących w jego gospodarstwie rolnym.

Odszkodowanie OC rolnika obejmuję zarówno szkody rzeczowe/majątkowe jak i osobowe. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłacenia odszkodowania w przypadku szkód ściśle rolniczych: wykonywanie prac rolnych, prac budowlanych etc. W momencie wypadku w związku z ruchem pojazdów rolniczych, należy pamiętać o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego. Rolnik ma prawo do dochodzenia roszczeń w zakresie:

 • zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej,
 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia.

Odszkodowania wypłacane z ubezpieczenia OC rolnika:

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym. osoba poszkodowana osoby trzecie mogą ubiegać się w wyniku wypadku rolniczego o otrzymanie rekompensaty za wszystkie poniesione szkody:

 • Zadośćuczynienie za doznana krzywdę – jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej
 • Zwrot kosztów związanych z wypadkiem– leczenie, rehabilitacja, dodatkowa opieka etc.
 • Rentę uzupełniająca – celem renty uzupełniającej jest wyrównanie różnicy w dochodach z czasu przed i po wypadku.
 • Kapitalizację renty – ta forma odszkodowania jest jednorazowym świadczeniem, gdy poszkodowany stał się inwalidą.
 • Rentę na zwiększone potrzeby – świadczenie ma zapewnić środki na poprawę stanu lub powrotu do zdrowia.
 • Rentę alimentacyjną– należy się osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub których osoba zmarła wspierała finansowo.
 • Zwrot utraconych zarobków – świadczenie to wypłacane jest w przypadku, gdy poszkodowany przez krótki okres czasu nie może podjąć pracy.
 • Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów /Odszkodowanie – jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego sytuacja życiowa i materialna rodziny uległa znacznemu pogorszeniu,

Sprawy wypadków rolnych z ubezpieczenia OC należą do spraw skomplikowanych. Zasady oraz prawa wynikają z odpowiednich przepisów, są dość często trudne do zrozumienia dla poszkodowanych. Niezbędne będzie zatem skorzystanie z usług profesjonalnej i doświadczonej firmy ELO, która pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego i jego rodziny należne odszkodowanie.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.