Europejski Lider Odszkodowań

Czy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie po wypadku z kilku polis ubezpieczeniowych?

Czy mając kilka różnych polis, zawsze otrzymasz odszkodowanie od kilku ubezpieczycieli? Nie ma jednej odpowiedzi – wszystko zależy od rodzaju poniesionej szkody. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czy wielokrotne ubezpieczenie na życie ma sens oraz jak uzyskać odszkodowanie za jedno zdarzenie od dwóch ubezpieczycieli.

Kumulacja świadczeń – od czego zależy?

Podpisanie umów z kilkoma ubezpieczycielami nie zawsze oznacza większe odszkodowanie – to zależy od rodzaju polisy. Kumulację świadczeń rozważymy więc z dwóch różnych perspektyw: ubezpieczenia majątkowego i osobowego.

Ubezpieczenia majątkowe chronią majątek osoby wykupującej taką polisę, czyli coś, co można wycenić w wartości pieniężnej. Może to być np. dom, samochód, sprzęt AGD czy wycieczka. Przykładowe ubezpieczenia majątkowe to:

 • ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży z włamaniem,
 • ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, Assistance),
 • ubezpieczenie dla podróżujących,
 • ubezpieczenie finansowe chroniące wierzytelności,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC, na wypadek gdy to my spowodujemy czyjąś szkodę majątkową),
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Z kolei wśród polis osobowych wyróżniamy dwa typy: ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)Celem ubezpieczeń osobowych jest pokrycie potrzeb finansowych, które wynikają z chorób, wypadków, śmierci. W ostatnim przypadku ochronią też naszych bliskich. Ubezpieczenia osobowe obejmują więc nasze życie, zdrowie i zdolność do pracy – wartości, których nie można wycenić.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego

W przypadku opisanych wyżej ubezpieczeń majątkowych wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości poniesionej szkody. Ubezpieczenie wielokrotne jest możliwe – prawo nie zabrania wykupienia kilku polis majątkowych – ale nie ma sensu.

Jeśli przykładowo ubezpieczyłaś/-eś swój dom od pożaru u dwóch ubezpieczycieli, to w przypadku takiego zdarzenia każdy wypłaci Ci odszkodowanie w takiej wysokości, w jakiej „przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia” (Art. 824. § 2. Kodeks cywilny).

Poszkodowany, który odniósł stratę majątkową w wypadku komunikacyjnym, może wystąpić o odszkodowanie zarówno ze swojej polisy majątkowej, jak i z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Nie może jednak ubiegać się o rekompensatę u obu ubezpieczycieli – wybieramy wówczas jeden zakład ubezpieczeniowy, który nie może nam odmówić, powołując się na drugi, pod warunkiem, że sprawca zdarzenia posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Warto podkreślić, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego może przewyższyć wartość przedmiotu objętego polisą. Ma pokryć poniesioną szkodę, a przykładowo odbudowa spalonego domu może przewyższyć wartość mienia przed szkodą. Jest to tzw. wartość odtworzeniowa, bo pozwala nam „odtworzyć” nieruchomość w stanie sprzed pożaru – ale nie w lepszym, bo prawo zabrania wzbogacenia się na odszkodowaniu.

Odszkodowanie w przypadku ubezpieczeń osobowych

Ubezpieczenie wielokrotne ma zupełnie inne konsekwencje w przypadku polis osobowych. Mamy tu do dyspozycji dwa źródła świadczeń:

 • ubezpieczenie na życie – świadczenie przysługujące osobom (zazwyczaj rodzinie), które uprawnisz do otrzymania sumy ubezpieczenie w razie Twojej śmierci;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – świadczenie przysługujące Ci w przypadku uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, a osobom uprawnionym w przypadku Twojej śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Polisa NNW ma kilka wariantów: ubezpieczenie grupowe pracowników, NNW dla kierowcy i pasażera w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego.

Prawo dopuszcza kumulację świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia osobowego u różnych ubezpieczycieli. Celem polis osobowych nie jest wyrównanie strat z powodu doznanej szkody (tak jak w przypadku polis majątkowych), tylko otrzymanie ustalonej kwoty odszkodowania za zdarzenie wymienione w umowie z ubezpieczycielem – niezależnie od powstania i wielkości szkody.

Możesz więc mieć kilka polis na życie, a Twoi bliscy otrzymają sumę świadczeń z kilku firm. Od każdego ubezpieczyciela można rościć kwotę w granicach sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w ramach umowy. Wiele osób ma indywidualne ubezpieczenie NNW i dodatkowo dla kierowcy i pasażera, a ponadto dwa ubezpieczenia grupowe – w swojej pracy i w pracy swojego małżonka (albo dwa ubezpieczenia grupowe w jednej firmie). Jako poszkodowana/-y możesz nie tylko rościć o odszkodowanie z tych wszystkich źródeł, ale także z polisy OC sprawcy wypadku.

Rozpatrzmy więc kilka przykładowych sytuacji obrazujących kumulację świadczeń:

 1. Jesteś pasażerem samochodu, poszkodowanym w wypadku z winy kierowcy drugiego pojazdu. Możesz rościć odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy i polisy NNW pasażera, a także odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego pracownika i dodatkowych polis, jeśli takie posiadasz. Ponadto Twoje ubezpieczenie na życie może mieć opcję leczenia szpitalnego i otrzymasz kolejną rekompensatę.
 2. Możesz wykupić ubezpieczenie na życie u kilku różnych ubezpieczycieli. Robią to np. osoby, którym urodziło się kolejne dziecko – zwiększają wtedy kwotę, którą rodzina może otrzymać po ich śmierci.
 3. Załóżmy, że weźmiesz z żoną/mężem wspólny kredyt na mieszkanie. Terminowa spłata rat jest uwarunkowana utrzymaniem stałej pracy – nie udało Wam się nic zaoszczędzić. Masz już prywatną polisę NNW, ale czy to Wam wystarczy, jeśli na skutek wypadku przerwiesz pracę? Jeśli nie, warto oprócz tego skorzystać z oferty z zakładów ubezpieczeń w miejscu pracy (grupowe ubezpieczenie pracowników) albo wykupić kolejną polisę NNW i ubezpieczenie na życie.

Wielokrotne ubezpieczenie – procedura odszkodowania z kilku umów ubezpieczenia

Tak jak wyjaśnialiśmy – w przypadku ubezpieczeń majątkowych nie możesz jednocześnie żądać wyrównania szkody w różnych zakładach ubezpieczeń. Z kolei ubezpieczenia na życie i NNW umożliwiają kumulację świadczeń.

Jak otrzymać wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia z kilku polis jednocześnie? Trzeba będzie rozpocząć procedurę likwidacji poniesionej szkody u każdego ubezpieczyciela z osobna. Najlepiej nawiązać wówczas współpracę z kancelarią odszkodowawczą, która wyręczy Cię we wszystkich formalnościach i będzie reprezentować Cię w kontaktach z każdym z ubezpieczycieli.

Czy ubezpieczenie wielokrotne się opłaca?

Ubezpieczenie posiadanego mienia w kilku firmach nie sprawi, że suma odszkodowania w razie nieszczęśliwego zdarzenia wzrośnie. Rekompensata z tytułu ubezpieczeń majątkowych nie będzie się kumulować, bo i tak nie może przekroczyć wysokości poniesionej szkody.

Inaczej jest z ochroną ubezpieczeniową naszego zdrowia i życia. Należy nam się wypłata świadczenia ze wszystkich polis na życie i ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Możemy mieć podwójne ubezpieczenie (a nawet wielokrotne) od tego samego ryzyka, a wysokość odszkodowania będzie sumą świadczeń od wszystkich ubezpieczycieli, np. z polisy NNW, ubezpieczenia NNW kierowcy, polisy w zakładzie pracy i indywidualnego ubezpieczenia na życie.

FAQ:

Ubezpieczenie na życie / NNW – czy można otrzymać odszkodowanie z kilku polis?

Tak, możemy pobrać świadczenie przysługujące z tytułu wszystkich umów ubezpieczenia osobowego (ubezpieczenie na życie, NNW) na to samo zdarzenie – niezależnie od powstania i wielkości szkody. Więcej polis osobowych oznacza kumulację świadczeń.

Czy opłaca się mieć dwa ubezpieczenia mieszkania?

Nie – jeśli na dany przedmiot ubezpieczenia mamy umowy od tego samego ryzyka z kilkoma różnymi ubezpieczycielami, to nie możemy otrzymać świadczenia, które przewyższy wartość szkody (nawet jeśli sumy ubezpieczenia na umowach łącznie przewyższają tę wartość).

Czy można ubezpieczyć się na życie wielokrotnie?

Tak, ubezpieczenia osobowe (polisa na życie, NNW, polisa grupowa) można ze sobą łączyć w różnych konfiguracjach, a otrzymywane z ich tytułu świadczenia się kumulują.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.