Europejski Lider Odszkodowań

Ile się czeka na odszkodowanie za złamanie?

Odszkodowanie za złamanie to złożone zagadnienie. Taka sytuacja może przydarzyć się każdemu, lecz kwestia wypłaty świadczenia uzależniona jest od m.in. typu urazu i jego konsekwencji (to może być dwutygodniowe zwolnienie z pracy bądź poważna operacja, rehabilitacja i niezdolność do wykonywania zawodu). To, ile się czeka na odszkodowanie za złamanie i w jakiej kwocie jest wypłacane, zależy też od rodzaju wykupionej polisy.

Kiedy należy się odszkodowanie za złamanie?

Planując dochodzenie odszkodowania za złamanie, trzeba mieć ku temu podstawy – nie zawsze takie świadczenie należy się poszkodowanemu. Prześledźmy najczęstsze okoliczności i przyczyny wypadków, w wyniku których dochodzi do złamania kości.

Złamanie a wypadek w pracy

Świadczenie pieniężne za złamanie przysługuje zawsze wtedy, gdy do wypadku doszło podczas pracy. Odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy, odszkodowanie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim wypadku uzyskać można nawet kilka świadczeń, m.in. jednorazowe odszkodowanie za poniesienie uszczerbku na zdrowiu, zasiłek chorobowy i pielęgnacyjny, świadczenie rehabilitacyjne czy rentę.

Dodatkowe pieniądze można otrzymać w ramach ubezpieczenia grupowego, jeśli takie zostało wykupione przez pracownika w zakładzie pracy, oraz polisy na życie czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – zawieranych indywidualnie z danym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Złamanie a wypadek komunikacyjny

Gdy do złamania doszło na skutek wypadku komunikacyjnego, prawa do świadczenia można dochodzić na podstawie polisy OC sprawcy wypadku. Odpowiedzialność sprawcy przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupił on polisę OC, a rodzaje wypłacanych świadczeń mogą być różne. Z założenia powinny pokryć nie tylko koszty leczenia i rehabilitacji, ale też wszelkich innych wydatków związanych z wypadkiem oraz zrekompensować niezdolność do pracy i cierpienie fizyczne.

Złamanie a nieszczęśliwy wypadek

Jeśli złamanie jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku – doszło do niego w domu lub podczas np. uprawiania sportu, odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie wtedy, gdy osoba poszkodowana ma wykupioną indywidualną polisę u ubezpieczyciela.

Natomiast ze względu na różne rodzaje polis i indywidualne ustalenia, np. dotyczące sumy ubezpieczenia, nie w każdej sytuacji takie odszkodowanie będzie należne. Musi być spełnionych zwykle kilka warunków, a zdarzenie nie może być objęte karencją czy wyłączeniem odpowiedzialności. Takim wyłączeniem jest np. wypadek pod wpływem alkoholu lub wskutek zamierzonego działania.

Warto jeszcze wspomnieć o złamaniu w wyniku nieszczęśliwego wypadku na ulicy czy chodniku – nieodśnieżonym, oblodzonym, w złym stanie technicznym. W tej kwestii można ubiegać się o odszkodowanie od właściciela nieruchomości lub gminy.

Ile się czeka na odszkodowanie za złamanie?

Standardowo ZUS wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od wydania decyzji. A decyzja jest wydawana do 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza lub wyjaśnienia okoliczności wypadku, niezbędnego do ustalenia odpowiedzialności.

Również 30 dni (liczone od daty zgłoszenia roszczenia) ma na wypłatę świadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe. Natomiast jeśli ubezpieczyciel znajdzie stosowne uzasadnienie (np. niemożność dokładnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia lub toczące się w tej sprawie postępowanie sądowe), termin ten może się wydłużyć.

W takiej sytuacji ubezpieczyciel jest zobowiązany poinformować poszkodowanego o przyczynie opóźnienia wypłaty świadczenia oraz wyznaczyć nowy termin. Powinien także wypłacić niezwłocznie tę część odszkodowania, która jest bezspornie należna.

Jak wysokie może być odszkodowanie za złamanie?

Wysokość odszkodowania za złamanie jest w głównej mierze kwestią indywidualną, bo wynika z co najmniej kilku czynników:

  • rodzaju i miejsca złamania (np. złamanie jednego palca jest mniej groźne niż złamanie w kilku miejscach nogi czy kręgosłupa),
  • leczenia złamania (np. złamanie zamknięte wymaga unieruchomienia, ale już złamanie otwarte ręki czy nogi bądź uszkodzenie kręgosłupa – złożonej operacji chirurgicznej i dłuższego pobytu w szpitalu),
  • konsekwencji złamania (to może być np. dwutygodniowa nieobecność w pracy, ale może być to trwały uszczerbek na zdrowiu, który całkiem przekreśli szansę na powrót do pracy zawodowej),
  • rodzaju i wysokości polisy (częste pytanie o to, ile procent odszkodowania za złamaną rękę w nadgarstku, nogę czy palec należy się poszkodowanemu, zależy od ustaleń zawartych z ubezpieczycielem, rodzaju urazu, jego leczenia i konsekwencji).

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają konkretną kwotę odszkodowania, a inne jakiś procent (np. PZU) – odszkodowania za złamania i ich wysokość są wtedy uzależniane od sumy ubezpieczenia.

Choć wiele zależy od rodzaju polisy i umowy z ubezpieczycielem zawsze warto dążyć do tego, aby odszkodowanie zrekompensowało wszystkie następstwa wypadku – nie tylko leczenie, rehabilitację i niezdolność do pracy, ale też koszty dojazdów do poradni czy pomoc osoby trzeciej podczas rekonwalescencji.

Najpoważniejsze konsekwencje, np. trwała niezdolność do pracy, czyli przecież utrata dochodów, czy nawet konieczność przekwalifikowania zawodowego również powinny zostać objęte odszkodowaniem i zadośćuczynieniem.

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

W praktyce kwestia dochodzenia odszkodowania nie jest tak prosta, jak w teorii.

Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają odszkodowania i często starają się uniknąć swojej odpowiedzialności, aby nie wypłacić świadczenia lub pokryć jakąś jedynie niewielką część poniesionych przez poszkodowanego kosztów. Tymczasem zdarza się, że nawet stosunkowo niegroźne złamanie jest tragiczne w skutkach, np. wiąże się ze zmniejszeniem dochodu (obniżeniem standardu życia) lub niemożnością realizacji pracy lub pasji w takiej formie, jak przed wypadkiem.

Co robić? Zachęcamy, aby jeszcze przed zgłoszeniem roszczenia ubezpieczycielowi skontaktować się z nami – z Europejskim Liderem Odszkodowań.

Jak działa kancelaria ELO Odszkodowania?

Dopóki nie uzyskamy odpowiednio wysokiej dla naszego Klienta kwoty odszkodowania, nie pobieramy żadnej opłaty. Robimy wszystko, aby kwota ta była jak najwyższa i pokryła wszystkie – nawet te najdrobniejsze – konsekwencje wypadku.

Po zebraniu obszernej dokumentacji (medycznej i nie tylko) staramy się „załatwić” sprawę polubownie. Jeśli to się nie udaje, nasi prawnicy reprezentują Klienta w sądzie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi osiągnięciami (zakładka „Sukcesy”).

FAQ:

Ile się czeka na wypłatę odszkodowania za złamanie?

Prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie do 30 dni od zgłoszenia zawiadomienia o wypadku i złożenia wezwania do zapłaty świadczenia – tak zwana kwotę bezsporną. Na przykład ZUS (za wypadek w pracy) wypłaca pieniądze w ciągu 30 dni od wydania decyzji w tej sprawie, a przynajmniej powinien.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za złamanie?

Zawsze, gdy poszkodowany ma wykupioną indywidualną polisę na życie lub NNW – zasadność i wysokość wypłaty zależy od rodzaju polisy. Jeśli do wypadku doszło w pracy, odszkodowanie wypłaca ZUS oraz towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia grupowego (jeśli zostało wykupione w zakładzie pracy). Za złamanie w wypadku komunikacyjnym pieniądze należą się z polisy OC sprawcy. Jeśli przyczyną wypadku był np. oblodzony lub nierówny chodnik, odszkodowania należy dochodzić od właściciela nieruchomości lub gminy.

Ile wynosi odszkodowanie za złamanie ręki?

To zależy od rodzaju złamania (także od tego, czy złamana ręka jest lewą, czy prawą; czy jest to złamanie otwarte, czy zamknięte, jak długi jest pobyt w szpitalu), przebiegu leczenia i rehabilitacji oraz konsekwencji, a także od rodzaju zawartej polisy i sumy ubezpieczenia. Jest to kwestia indywidualna. W przypadku poważniejszych złamań odszkodowanie wynosi zwykle od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.