Europejski Lider Odszkodowań

Odszkodowanie z PZU po wypadku – jak przebiega wypłata z ubezpieczenia?

Zarówno jako klient PZU (osoba ubezpieczona w tym towarzystwie), jak i jako osoba poszkodowana w wypadku, którego sprawcą był ubezpieczony w PZU, możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Pamiętaj jednak, że musisz dopilnować niezbędnych formalności i spełnić ustalone warunki. Podpowiadamy, jak uzyskać od PZU wypłatę odszkodowania!

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie z PZU po wypadku?

PZU to prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe i nikt nie ma obowiązku korzystać z jego usług. Aby więc ubiegać się o wypłatę odszkodowania czy innego świadczenia po wypadku, należy mieć do tego postawę. Co może nią być?

 • Wykupione w PZU ubezpieczenie – NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) lub np. ubezpieczenie na życie. PZU oferuje różne formy polis grupowych (u pracodawcy), ale też indywidualnych. Rodzaj wypadków, które będą wiązały się z wypłatą świadczenia oraz jego wysokość są zawsze ustalane w umowie między ubezpieczycielem a osobą wykupującą ubezpieczenie.
 • Ubezpieczenie w PZU bliskiej osoby – czyli polisa lub jakiś rodzaj planu, który przewiduje wypłatę odszkodowania po wypadku (którego wynikiem jest śmierć ubezpieczonej osoby lub trwały uszczerbek na jej zdrowiu) dla bliskiej osoby poszkodowanego (przez niego uposażonej, będącej członkiem rodziny lub potrafiącej udoFodszkodowwodnić zażyłość więzi).
 • Ubezpieczenie OC w PZU sprawcy wypadku – jeśli to w PZU sprawca wypadku posiada wykupione ubezpieczenie OC, to zakład jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na pokrycie strat materialnych (np. koszt naprawy samochodu) oraz niematerialnych (koszt leczenia, zadośćuczynienie za śmierć, renta, zwrot poniesionych w związku z wypadkiem wydatków, finanse na utrzymanie standardu życia lub dostosowanie się do nowych warunków itp.).
 • Ubezpieczenie OC w PZU poszkodowanego – w niektórych sytuacjach to bezpośrednio w PZU można zgłosić roszczenia do świadczeń od sprawcy, który wykupił ubezpieczenie OC w innym zakładzie. Wtedy oba towarzystwa rozliczają się między sobą.

Odszkodowanie PZU – za wypadek śmiertelny bliskiej osoby

W sytuacji, w której w wyniku wypadku zdarzyło się najgorsze – śmierć poniosła bliska osoba – poszkodowanymi staje się jej rodzina. Bliscy zmarłego mogą uzyskać w PZU różne rodzaje świadczeń – m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie, pomoc finansową – jeśli mają do tego podstawę (jedną z wyżej wymienionych).

Odszkodowanie PZU po wypadku śmiertelnym może zostać wypłacone bliskiej osobie zmarłego, jeśli ten miał wykupioną polisę na życie lub inny rodzaj ubezpieczenia, które przewiduje taką sytuację. Zasadność wypłaty świadczenia zależy natomiast od zapisów umowy – muszą zostać spełnione warunki, które obejmują m.in. rodzaj wypadku, jego przyczynę oraz czas. Każda tego typu umowa jest obwarowana karencją oraz wyłączeniami, które mogą uniemożliwić wypłatę z ubezpieczenia lub obniżyć jej wysokość.

Odszkodowanie PZU – za wypadek w pracy

Wypadek w pracy (a często także w drodze do lub z pracy) wiąże się z wypłatą kwoty odszkodowania z PZU, jeśli poszkodowany poniesie śmierć lub uszczerbek na zdrowiu (trwały lub przejściowy, poważny lub mniej groźny, rozległy lub niewielki) oraz ma wykupione ubezpieczenie w PZU (może to być ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy lub indywidualne). W tym wypadku również kluczem do ustalenia wysokości świadczenia oraz odpowiedzialności ubezpieczyciela jest umowa.

Warto wiedzieć, że poza samym odszkodowaniem można zgłosić roszczenie o inne świadczenia – zabezpieczenie finansowe, rentę (w związku z np. niezdolnością do pracy), środki na leczenie (ale też dojazdy do placówki) lub przekwalifikowanie zawodowe czy nawet dostosowanie mieszkania do potrzeb poszkodowanego.

Odszkodowanie PZU – za nieszczęśliwy wypadek

Szkoda materialna i niematerialna poniesiona w wyniku nieszczęśliwego wypadku zostanie zrekompensowana przez PZU na podobnej zasadzie jak ww. sytuacjach – poszkodowany musi mieć wykupione stosowne ubezpieczenie, a rodzaj wypadku oraz wymiar uszczerbku na zdrowiu lub mieniu muszą pokrywać się z ustaleniami z ubezpieczycielem i nie pozostawać w sprzeczności z warunkami umowy.

W przypadku wypadku śmiertelnego prawo do dochodzenia roszczeń mają osoby uposażone przez zmarłego lub jego bliscy.

Odszkodowanie PZU – po kolizji drogowej

Kolizja drogowa – jej skutki oraz poniesione w jej wyniku straty – związana jest nie tylko z ubezpieczeniem OC, ale także z innymi rodzajami ubezpieczenia w PZU, jeśli takowe zostały wykupione.

Natomiast samo ubezpieczenie OC w PZU – zarówno OC sprawcy, jak i OC poszkodowanego – są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Powinno ono zrekompensować wszystkie poniesione straty – naprawę pojazdu lub zakup nowego, koszty leczenia, uszczerbek na zdrowiu i psychice. Z OC sprawcy wypłacane jest także odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku oraz środki finansowe na życie dla bliskich ofiary.

Ile może wynieść w PZU wypłata odszkodowania?

Wysokość odszkodowania z PZU jest wynikową kilku elementów.

 • Rodzaj ubezpieczenia oraz jego wysokość (wysokość zwykle ustalana jest indywidualnie – można ubezpieczyć się na kilkaset złotych lub na kilkaset tysięcy). Kwota odszkodowania zostaje wypłacona w ramach warunków ustalonych w umowie, w określonych sytuacjach (to np. śmierć, inwalidztwo, utrata pracy, utrata środków finansowych – w związku z wypadkiem).
 • Charakter i rozmiar poniesionych strat (wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie kalkulacji ubezpieczyciela). Dotyczy to zwłaszcza polisy OC oraz NNW. Na podstawie konsultacji rzeczoznawcy wyceniana jest szkoda (np. uszkodzenie pojazdu lub utrata mienia) i tyle wynosi cała kwota odszkodowania. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną ubezpieczyciel wylicza zwrot kosztów leczenia oraz ustala wysokość innych świadczeń, które mają związek np. z niezdolnością do pracy czy koniecznością zmiany zawodu.

Jak wyglądają formalności w związku z odszkodowaniem w PZU?

Niezależnie od rodzaju wypadku, wielkości poniesionej szkody i formy wykupionego ubezpieczenia, aby uzyskać należne odszkodowanie i inne świadczenia, trzeba spełnić kilka formalności. Warto wiedzieć, że ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować poszkodowanego o tym, jak ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Termin na zgłoszeniu wniosku o wypłatę odszkodowania

Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o likwidację szkody z polisy OC, czy masz zamiar zgłosić roszczenie o wypłatę odszkodowania (za śmierć bliskiej osoby, za uszkodzenie lub utratę mienia, za uszczerbek na zdrowiu), możesz to zrobić w terminie do 3 lat od dnia wypadku, a w niektórych sytuacjach czas ten wydłuża się nawet do lat 20.

Natomiast warto zrobić to jak najszybciej – niezwłocznie po wypadku. W ten sposób wzrasta szansa na uzyskanie najwyższego możliwego świadczenia. Im więcej czasu upłynie od zdarzenia, tym trudniej jest zebrać rzetelny materiał dowodowy!

Pamiętaj, że nawet jeśli nie możesz osobiście zgłosić się do ubezpieczyciela, może to zrobić bliska osoba, której przekażesz niezbędne informacje i dokumenty.

Dokumenty potrzebne do odszkodowania z PZU

Rodzaj potrzebnych do uzyskania odszkodowania dokumentów zależy od sytuacji – od rodzaju wypadku oraz poniesionej szkody. Zwykle należy dysponować:

 • numerem polisy – jeśli poszkodowanego reprezentuje bliska osoba lub jest to likwidacja szkody z OC sprawcy,
 • szczegółowym opisem okoliczności zdarzenia,
 • oświadczeniem sprawcy / notką policyjną,
 • dokumentacją medyczną (w przypadku uszczerbku na zdrowiu),
 • aktem zgonu (w przypadku śmierci bliskiej osoby),
 • dokumentacją wydatków (rachunkami za wszystkie poniesione w związku z wypadkiem koszty),
 • dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo lub więzi ze zmarłą osobą (np. aktem zawarcia małżeństwa, aktem urodzenia),
 • dowodem tożsamości,
 • innymi dokumentami, których może zażądać ubezpieczyciel.

Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania z PZU

Standardowo w PZU wypłata odszkodowania po wypadku następuje w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie mogłoby dotrzymać tego terminu, powinno wyjaśnić powód zwłoki oraz wyznaczyć nową datę, do której zobowiąże się wypłacić należne środki.

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania lub zaniża jego wysokość?

W teorii dochodzenie odszkodowania czy innych świadczeń z tytułu ubezpieczenia wydaje się być nieskomplikowane, sprawne i szybkie. W praktyce jednak wiele osób poszkodowanych staje się „ofiarami” ubezpieczycieli, którzy starają się uchylić od odpowiedzialności lub wypłacić jedynie niewielką część należnego świadczenia.

W kancelarii ELO Odszkodowania pomagamy poszkodowanym w wypadkach dochodzić swoich praw. Wykorzystujemy wszelkie możliwe zasoby, aby uzyskać najwyższą kwotę odszkodowania, które pokryje nie tylko bezpośrednie skutki wypadku, ale również te długofalowe, które wiążą się z obniżeniem standardu życia czy koniecznością przystosowania się do nowych, trudnych warunków. Staramy się zawsze załatwić sprawę polubownie, lecz jeśli to nie przynosi skutku, reprezentujemy naszych klientów w sądzie.

Nie pobieramy opłaty za pracę, dopóki nie uda nam się wynegocjować ustalonej z Klientem, satysfakcjonującej wysokości świadczenia. Zapraszamy do kontaktu!

FAQ:

1. Jakie można dostać odszkodowanie od PZU po wypadku?

Wszystko zależy od rodzaju wykupionej w PZU polisy. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wysokości ubezpieczenia lub od skali poniesionej szkody. W PZU wypłata odszkodowania po wypadku może wiązać się ze śmiercią bliskiej osoby, utratą zdrowia lub uszkodzeniem mienia. Może to być np. odszkodowanie z polisy na życie, ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) lub polisy OC – poszkodowanego lub sprawcy wypadku.

2. Jak ubiegać się o odszkodowanie w PZU po wypadku?

Należy zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym wypadek, zebrać dokumenty (m.in. opis okoliczności zdarzenia, oświadczenie sprawcy lub notkę policyjną, dokumentację medyczną, akt zgonu, potwierdzenie pokrewieństwa itp.), w wypadku utraty mienia lub szkody materialnej poczekać na wizytę rzeczoznawcy, a następnie na kalkulację szkody i wypłatę świadczenia.

3. Jak wysokie może być odszkodowanie PZU po wypadku?

Wysokość odszkodowania w razie wypadku jest uzależniona od kilku czynników. Dwa podstawowe to: 1. rodzaj i wysokość ubezpieczenia oraz 2. rodzaj i skala wypadku (straty materialne i osobiste, koszty leczenia oraz poniesione w związku ze skutkami wypadku itp.).

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 292 222

Potrzebujesz informacji ?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu z najlepiej dobranym specjalistą 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kogo dotyczy zgłoszenie ?

Podaj numer - oddzwonimy!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.